SPdP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Oferta

      Od 1 września 2011 roku w Zespole Szkół Specjalnych działa Szkoła Przysposabiająca do Pracy. W szkole tej kształci się ponadgimnazjalna młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną. W 3-letnim toku nauki uczniowie: utrwalają i poszerzają posiadaną już wiedzę oraz zdobywają nowe umiejętności umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w środowisku. W zależności od swoich możliwości i umiejętności młodzież jest przygotowywana do pracy :
• w warsztatach terapii zajęciowej,
• przedsiębiorstwie i spółdzielni socjalnej,
• zakładzie aktywizacji zawodowej,
• zakładzie pracy chronionej,
• na otwartym rynku pracy.
      W domowej, bezpiecznej i sprzyjającej atmosferze młodzież przygotowywana jest do pełnienia różnych ról społecznych oraz samodzielnego na miarę ich możliwości, aktywnego dorosłego życia.

O szkole

      Tak jak wszystkie zespoły klasowe mają swoją salę lekcyjną, tablicę, ławki, ale ich edukacja różni się od nauki w szkole podstawowej i gimnazjum. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy przede wszystkim zdobywają praktyczne umiejętności niezbędne w samodzielnym życiu i przyszłej pracy zarobkowej. Zajęcia odbywają się według ustalonego programu. Pod kierunkiem wychowawcy mgr Małgorzaty Mróz, nasi najstarsi uczniowie uczą się gotowania, prania i prasowania, przygotowują przetwory na zimę oraz wykonują prace porządkowe. Dbają również o ogródek, w którym dzięki życzliwości sponsorów, mogli samodzielnie zasadzić drzewka, krzewy i kwiaty. Młodzież szkoli się także w wykonywaniu prostych prac biurowych. Zdobywane umiejętności chętnie wykorzystuje w pracach na rzecz szkoły. Najnowszym przedsięwzięciem jest przygotowanie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu, dla całego Zespołu Szkół.