DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej

Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zsspiekary.pl
Dane teleadresowe jednostki:
Zespół Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich
ul. Armii Krajowej 2,
41 – 943 Piekary Śląskie
tel.: (32) 287 15 64
e-mail: zsspiekary@wp.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej.
Dla strony www.zsspiekary.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.zsspiekary.pl spełnia wymagania w 94%.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2021-10-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Grażyna Chodak, e-mail: zsspiekary@wp.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32) 287 15 64 lub 723 972 028. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
Dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:
Budynek szkoły posiada 4 kondygnacje naziemne, składa się z budynku głównego szkoły, sali gimnastycznej oraz auli. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Armii Krajowej i jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi (portier). Przed wejściem głównym nie ma schodów -wejście z poziomu terenu do holu głównego, z którego prowadzi kilka schodów do korytarza na poziom parteru. W budynku znajdują się dwie główne klatki schodowe wewnętrzne. Zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Budynek wyposażony jest w oświetlenie ewakuacyjne oraz drzwi otwierane ręcznie odpowiednio szerokie. Na każdym piętrze znajdują się plany z rozmieszczeniem pomieszczeń i z kierunkami dróg ewakuacyjnych. Przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada wind i platform do transportu wózka. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i z psem asystującym pod warunkiem spełnienia odpowiednich warunków (pies powinien być wyposażony w uprząż i kaganiec, posiadać certyfikat i wymagane szczepienia itp.)

Dostępność informacyjno -komunikacyjna:
Zapewnienie komunikacji ze szkołą jest możliwe na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku. Pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową przy wejściu do budynku.

Informacje dodatkowe:

Aktualnie trwają prace nad poprawą dostępności strony: http://www.zsspiekary.pl/