Zajęcia specjalistyczne

Gabinet Integracji Sensorycznej

Na zajęciach SI poprzez system ćwiczeń, zabaw i aktywności proponowanych dziecku, prowokujemy i wyzwalamy odpowiednie reakcje sensoryczne. W otoczeniu huśtawek, hamaków, piłek i innych sprzętów dziecko uczy się w sposób bardziej efektywny przetwarzać i wykorzystywać w codziennym życiu informacje sensoryczne.

Gabinet Logopedii

Celem terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną jest usprawnianie procesu komunikacji w stopniu umożliwiającym im samodzielne radzenie sobie w życiu. W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną celem terapii jest umożliwienie dziecku kontaktu z otoczeniem poprzez alternatywne metody komunikacji. Praca logopedyczna ukierunkowana jest na ukształtowanie takiego systemu komunikacji, który pozwoliłby na kontakt z otoczeniem, na wyrażanie swoich potrzeb i emocji.

Nasza szkoła dysponuje gabinetem logopedycznym wyposażonym w specjalistyczne pomoce multimedialne oraz inne pomoce terapeutyczne. Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny plan terapii logopedycznej dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

Gabinet Biofeedback

EEG Biofeedback powszechnie nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia .Celem treningu jest poprawienie funkcjonowania ucznia dzięki osiąganiu samokontroli poprzez wzorzec fal mózgowych. Wzmacniana jest koncentracja uwagi, hamowane stany nadmiernego pobudzenia. Trening pomaga odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.

EEG Biofeedback jest skuteczną metodą terapii stosowaną przy:

●zespole nadpobudliwości psychoruchowej

●zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego wieku dziecięcego

●zaburzeniach uczenia się: specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, w tym dysleksji, problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym dyskalkulii

●impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania

●zaburzeniach rozwoju mowy

Na wyposażenie gabinetu składają się: stanowisko terapeuty, wygodny fotel, komputer i dwa monitory. Na jednym z nich terapeuta obserwuje wykresy obrazujące aktywność poszczególnych fal mózgowych. Drugi monitor jest przeznaczony dla ucznia „grającego” umysłem w wideogry. Gabinet musi znajdować się w cichym miejscu.

Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Widoczne są wyraźne i zauważalne zmiany w funkcjonowaniu ucznia tj.: poprawa koncentracji, zdolności poznawczych, uspokojenie i wyciszenie emocji.

Gabinet rewalidacji

Podstawowym celem zajęć rewalidacyjnych jest takie oddziaływanie na ucznia, aby osiągnął najwyższy dla siebie stopień sprawności. Dlatego właśnie są to zajęcia zarezerwowane dla uczniów z niepełnosprawnością. Dzięki oddziaływaniom o charakterze terapeutycznym, usprawniającym czy korekcyjnym niwelowane są deficyty.

Na zajęciach prowadzonych przez naszych specjalistów rozwijane są: 

 • umiejętności komunikacyjne,
 • percepcja wzrokowa,
 • percepcja słuchowa,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
 • sprawność psychofizyczna,
 • orientacja przestrzenna.

Poprzez oddziaływania terapeutyczne wspomaga się i wspiera uczniów w nabywaniu :

 • umiejętności czytania, pisania, liczenia,
 • samodzielności osobistej i społecznej
 • zdolności do radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach.

Gabinet gimnastyki korekcyjnej

Gimnastyka korekcyjna szczególnie kierowana jest do dzieci, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia, czy nieprawidłowego nawyku utrzymania postawy ciała. Dzieci te wymagają dodatkowej dawki ruchu – ruchu korekcyjnego.

Program zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej służy wspomaganiu prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka, kształtowaniu prawidłowej postawy oraz eliminowaniu błędów w postawie dziecka.

Cele nadrzędne gimnastyki korekcyjnej:

 • Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy w trakcie aktywności ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych.
 • Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę. Dzieci wzmacniają gorset mięśniowy poprzez zabawy ruchowe i ćwiczenia korekcyjne prowadzone metodą ścisłą i zadaniową.
 • Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy.

Powyższe cele osiągane są poprzez:

 • dobór odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka i określonej wady postawy,
 • zastosowanie ciekawych i oryginalnych form ćwiczeń środków dydaktycznych, przyrządów i przyborów,
 • ścisła współpraca nauczyciela z rodzicami, pielęgniarką szkolną oraz wychowawcami,
 • eksponowanie osiągnięć uczniów i postępów,
 • miła i przyjazna atmosfera podczas ćwiczeń.

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych polega na nabywaniu i podnoszeniu konkretnych umiejętności społecznych, czyli konkretnych zachowań stosownych do zaistniałej sytuacji, ale także na oduczaniu zachowań nieadekwatnych.

W metodzie TUS zawsze odnajdujemy człowieka z pełnym jego potencjałem. Nie zapominamy o tym, że odczuwa i przejawia emocje, myśli, ma własne zdanie i oceny.

Celem treningu umiejętności społecznych jest stworzenie warunków i sytuacji,w których uczestnik będzie mógł uzyskać umiejętności, kompetencje i wiedzę społeczną. TUS spełnia kilka ról:

– rola edukacyjna,

– uczę się czegoś nowego,

– rola kompensacyjna,

– jestem w tym dobry,

– rola korekcyjna,

– zmieniam swoje zachowanie,

– rola terapeutyczna,

– radzę sobie z moją codziennością,

– rola rehabilitacyjna,

– usprawniam duszę i ciało.